RSS FFOZ TORAH PORTIONS

RSS Parsahat (Diaspora)

  • Parashat Miketz - 16 December 2017
    Torah: Genesis 41:1 - 44:17 Maftir: Numbers 7:30 - 7:41 | Shabbat Chanukah - Day 4 Haftarah: Zechariah 2:14-4:7 | Shabbat Chanukah - Day 4