RSS FFOZ TORAH PORTIONS

RSS Hebcal Parsahat (Diaspora)

  • Parashat Noach - 21 October 2017
    Torah: Genesis 6:9 - 11:32 Maftir: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat Rosh Chodesh Haftarah: Isaiah 66:1 - 66:24 | Shabbat Rosh Chodesh